Par mums

Darbība

 

LV

Reģ. apl. nr. 40003563002, adrese: Vienības prospekts 23, Jūrmala, Latvija, LV 2010

 

Association of Christian Professional Education

About

Activity

Project SURPRISE

 

EN

 

Kristīgās Profesionālās Izglītības Asociācijas darbība Latvijā

 

Association's of Christian Professional Education activity in Latvia

Valdes vēlēšanas.

 

Board elections

 

Jaunas Valdes vēlēšanas notika 2018. gada 16. aprīlī. Par Valdes priekšsēdētāju tika ievēlēta Ligita Pranka. Valdē 5 cilvēki.

Savā uzrunā sapulces dalībniekiem Ligita Pranka ieskicēja Asociācijas galvenos uzdevumus:

 • Jaunie Eiropas Sociālās Agendas dokumenti White Paper (Baltā grāmata) un Reflection Paper – vadlīnijas sociālā darba jomā,

 • Karitatīvā sociālā darba supervīzijas atbalstīšana,

 • Sadarbība ar tradicionālo konfesiju vadītājiem karitatīvā sociālā darba attīstīšanai.

Elections of the new Board were held in April 16, 2018. Mrs. Ligita Pranka was elected as the new Chairwoman with 5 members of the Board.

In her speech Mrs. Ligita Pranka sketched out main tasks of the Association:

 • New documents of the European Social Agenda – White Paper and Reflection Paper – and their guidelines for the Social work development,

 • Support to Supervision in Caritative social work,

 • Cooperation with leaders of traditional Christian denominations for promotion and development of the Caritative social work.

 

2018

 

2018

Paneļdiskusija “Sociālās uzņēmējdarbības nākotne”.

 

Panel discussion “Social economy business in Future”.

 

 

2017. gada 18. – 19. februārī Asociācijas biedri kopā ar izglītības speciālistiem un mediju pārstāvjiem piedalījās paneļdiskusijā “Sociālās uzņēmējdarbības nākotne”. Tā bija ieinteresēta trīspusēja saruna par modeli, kādam vajadzētu izskatīties likumam par sociālo uzņēmējdarbību Latvijā. Diskusiju vadīja Latvijas Kristīgās akadēmijas rektore prof. Skaidrīte Gūtmane.

 

Both module students and teachers met with knowledge multipliers, including media representatives to assume on important positions in the Social economy business in future, in February 18 – 19, 2017. The discussion was conducted by prof. Skaidrīte Gūtmane; two-way communication panel was both encouraging and inspiring to reach the student’s minds.

Seminārs “Datu analīzē balstītā teorija (Grounded Theory) sociālajā darbā: praktisks ceļvedis kvalitatīvajā analīzē”

Seminar “Grounded theory and Social work practice:

Practical guide in qualitative analysis”

 

 

Seminārs “Datu analīzē balstītā teorija (Grounded Theory) sociālajā darbā: praktisks ceļvedis kvalitatīvajā analīzē” – Dr. Noberts Harks, sociālā darba kvalitātes novērtēšanas un supervīzijas eksperts (Vācija). Seminārs notika 2017. gada 20. – 21. janvārī.

 

Seminar “Grounded theory and Social work practice: Practical guide in qualitative analysis” – Dr. Norbert Hark, Social work quality evaluation and Supervision expert (Germany). Seminar was held in January 20 - 21, 2017.

2017

 

2017

 

KSD NODAĻAS - SUPERVIZORU APAKŠNODAĻAS SANĀKSME

 

 

 

10. oktobrī, 2016, Kristīgās profesionālās izglītības asociācijas Karitatīvā sociālā darba nodaļa – Supervizoru apakšnodaļa – rīko sanāksmi par tēmu “Karitatīvā sociālā darba supervīzijas vadīšana: Vēsture un tradīcijas šodiena”.

 

Darba kārtībā šādi jautājumi:

1. Uzstāsies Eiropas Supervizoru asociācijas ANSE locekles Indre Dirgeliene un Vita Ulmriha.

2. LKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane – par tikšanos ar Romas Katoļu Baznīcas pāvestu Francisku Romā, š.g. 4. jūnijā, un par pāvesta doto svētību karitatīvā sociālā darba supervīzijai un izglītībai šajā virzienā.

3. Dažādi jautājumi.

 

Sanāksme notiks Krusta baznīcā (Čiekurkalnā), draudzes telpās. Sākums plkst.  17.00. Plānotais laiks līdz 19.30.

Visi gaidīti!

 
 

LKPI Asociācijas ATKLĀTAIS SEMINĀRS

 

Asociācijas biedriem un visiem interesentiem – piektdien, 5. februārī, semināra nodarbība, kurā aplūkosim visai plašu jautājumu loku: “Humanitāro zinātņu – pedagoģijas, psiholoģijas, filozofijas un teoloģijas atšķirīgie uzskati jautājumā par tikumību un tās mācīšanu skolā.” Protams, paredzēta diskusija! Aicinām visus interesentus. Tikšanās notiks Rīgā, Baznīcas ielā 12, Adventistu baznīcas telpās.

 

 

 2016

 

2016

LKPI Asociācijas VISU SEKCIJU VADĪTĀJU SANĀKSME

A SEMINAR for the Association SECTIONS' LEADERS

 

2015. gada 17. decembrī LKPI Asociācijas valde aicina visu sekciju vadītājus uz kopīgu apspriedi. Tuvojas jaunais gads, tam būs jauni izaicinājumi un jaunas iespējas. Gribam iesaistīties kopīgu projektu izstrādē ar partneriem – izmantojot Asociācijas visai plašo partneru loku! Tam nepieciešams gan apspriest Stratēģisko plānu 2016. gadam, gan arī izteikties par iespējamiem projektu tematiem. Tāpēc aicinām ierasties ar jaunām idejām bagātiem, lai ir, ko dzirdēt!

 

Committee of the Association welcomes all sections’ leaders for a joint meeting in December 17, 2015. The New Year is approaching with its challenges and possibilities. We look forward to join in in implementation of new projects in cooperation with partners. Mind you, the Association has wide range of partners! Both Strategic plans for 2016 and themes for new projects should be discussed in view of fresh ideas and proposals.

LKPI Asociācijas ATKLĀTAIS SEMINĀRS PAR TIKUMĪBAS jautājumiem

 

2015. gada 12. decembrī LKPI Asociācijas organizēts atklāts seminārs “Tikumība: kā izglītot bērnus tikumiski? Par ko šobrīd strīdas filozofi, pedagogi, garīdznieki?” Aicināti skolotāji, vecāki, sociālie darbinieki – visi, kam interesē šis nupat jau loti aktuālais jautājums! Paredzēta diskusija par tēmu, ko vadīs LKrA rektore Skaidrīte Gūtmane, Ārija Martukāne un Zanda Kalniņa.

 

OPEN SEMINAR ON hotly debated morality issues

 

 

An open seminar “Morality: How to teach morals? What philosophers, pedagogues, clergy discuss about?" Teachers, educators, parents, social workers are welcomed – especially because the topic is hotly debated in media! The discussion will be lead by prof. Skaidrīte Gūtmane, Rector of Latvian Christian academy, and Ārija Martukāne un and Zanda Kalniņa.

LKPI Asociācijas biedru seminārs

A SEMINAR for the Association members

 

 

2015. gada 24. novembrī notika LKPI Asociācijas biedru kopīgs seminārs “Kā izglītot bērnu vecākus par bēgļu jautājumu?”:

 

1. Situācijas raksturojums un galvenie izaicinājumi ES un Latvijai saistībā ar t.s. bēgļu krīzi,

2. Sociālo darbinieku biedrības (tikko notikusi ikgadējā konference 13. novembrī) aktualitāšu pārskats saistībā ar bēgļu krīzi (ziņo prof. Skaidrīte Gūtmane, LKrA rektore) – diskusija,

3. Sociālā darba aktuālie jautājumi, praktiski metodiski ieteikumi, kā arī fokusā uz ģimenēm un bērniem saistībā ar šiem izaicinājumiem.

 

A joint seminar of the Association members “How to educate parents about refugees and migrants?” was held in November 24, 2015:

 

1.    General situation and main challenges for EU and Latvia because of the refugee crisis,

2.    Overview of activities of the 13th annual conference of “Society of social workers” in regards to refugee crisis. Report by prof. Sk. Gūtmane, Rector of Latvian Christian academy. Discussion.

3. Topical issues in Social work and practical recommendations for families and children in regards to the mentioned challenges.

 

 2015

 

2015

Ziemassvētku pasākums

CHRISTMAS EVE CELEBRATIONS

 

 

2014. gada 19. decembrī notika Asociācijas visu apakšsekciju kopīgs Ziemassvētku pasākums. Īpašu pārsteigumu bija sagādājusi Supervizoru apakšsekcijas - Ziemassvētku Rūķu uzstāšanās un dāvanas. Paldies visiem, kas bija atnākuši šajā nevaļīgajā laikā!

 

All sections’ members and their families celebrated Christmas Eve in December 19, 2014.

All were delighted and positively surprised by “gnomes and dwarfs” (from Supervisors’ section) and their cheerful gifts. Thank you all for coming!

AICINĀM UZ LEKCIJU  “Supervizora profesijas attīstību Lietuvā”

 

 

2014. gada 29. novembra sēdē piedalījās Klaipēdas Universitātes (Lietuva) prof. Indre Dirgeliene: ziņojums par “Supervizora profesijas attīstību Lietuvā”. Aicināti visi karitatīvā sociālā darba speciālisti! Sākums plkst. 18.00 Mirdzas ielā 22. Būs interesanti!

 

WELCOME TO A LECTURE “DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL SUPERVISION IN LITHUANIA”

Prof. Indre Dirgeliene from Klaipeda University (Lithuania) will attend the Association meeting in November 29, 2014. She presented report on “Development of professional supervision in Lithuania. Welcome all specialists in Caritative social work! The address: Mirdzas str. 22, Jurmala, 6 PM. It’s gonna be interesting!

LKPI Asociācijas valdes tikšanās

ar mullsjo folkhogskola pārstāvjiem

BOARD OF THE ASSOCIATION MEETS REPRESENTATIVES

FROM mullsjo folkhogskola (SWEDEN)

 

 

2014. gada 9. novembrī notika LKPI Asociācijas valdes tikšanās ar Mullsjo Folkhogskola (Zviedrijā) pārstāvjiem Ulfu Petersonu un Pēru Gunarsonu. MF ilgstoši darbojas pieaugušo izglītībā dažādos virzienos, kā arī sniedz izglītību jauniešiem no dažādām valstīm radošos projektos, starpkultūru tematikā, mākslas jomā, datorzinībās u.c. Tiekoties ar Asociācijas valdi, tika apspriesta kopīgu sadarbības projektu izstrāde izglītībā un speciālistu apmaiņā.

 

The Board of the Association met Ulf Petersson and Par Gunnarsson from the Mullsjo Folkhogskola (Sweden). Mullsjo Folkhogskola educates adults and young people from various countries and ethnic bacgrounds in various directions (creativity and arts, intercultural communication, computer science etc.). Several possible joint projects and exchange of specialists was discussed.

LKPI Asociācijas Supervizoru apakšsekcijas sanāksme

2014. gada 21. oktobrī LKPI Asociācijas Supervizoru apakšsekcijas sanāksme:

 

1. Ziņojums par profesijas “Supervizors” lingvistisko akceptu,

2. Ziņojums par Labklājības ministrijas sēdi, kas akceptējusi profesijas kvalifikācijas aprakstu,

3. Citi jautājumi attiecībā uz profesijas pilnveidi.

 

MEETING OF THE SUPERVISORS’ SECTION

Meeting of the Supervisors’ section scheduled for October 21:

 

1. Report on discussions about the use of professional terminology and official accept,

2. Report on meeting in the Ministry of Welfare and accept of the description of the professional qualification,

3. Other issues related to improvement of the profession.

 

 2014

 

2014

ASOCIĀCIJAS SUPERVIZORU SEKCIJAS SANĀKSME

 

2013.gada 19.janvārī notika Asociācijas Supervizoru sekcijas sanāksme. Darba kārtībā supervizoru standarta izstrādes jautājumi. Sanāksmē piedalījās Latvijas Kristīgās akadēmijas pārstāvji.

 

MEETING OF THE SUPERVISORS’ SECTION

 

Meeting of the Suprvisors' section was held in January 2013. Questions related to the Standard of supervision were debated. Also specialists from Latvian Christian academy joined discussions.

 2013

 

2013

PIEDALĪŠANĀS ZINĀTNISKI PRAKTISKAJĀ KONFERENCĒ „SOCIĀLĀ DARBA IZGLĪTĪBAI LATVIJĀ – 20” 2012. GADA 17. MAIJĀ

PRACTICAL AND RESEARCH-ORIENTED CONFERENCE

"20 YEARS OF SOCIAL WORK IN LATVIA" IN MAY 17, 2012

 

 

17. maijā starptautiskajā izstāžu hallē „Ķīpsala” notika Latvijas augstskolu sociālā darba izglītības un pētniecības konsultatīvā padomes organizētā konference, kas pulcināja sociālos darbiniekus un nozares izglītības veidotājus no visiem Latvijas novadiem. Konferencē tika apkopota līdzšinējā pieredze, stiprināta koleģiāla sadarbība, klātesošie saņēma īpašu informatīvu jubilejas izdevumu, kas stāsta par nozares mācību iestādēm. Konferencē uzstājās labi zināmi sociālā darba izglītības kopēji, bet Latvijas Kristīgās akadēmijas rektore prof. S.Gūtmane un LKrA Goda doktors, Dr.theol. Viljams Bells (ASV) savos referātos runāja par karitatīvā sociālā darba tradīcijām un virzību nākotnē. Starp konferences dalībniekiem bija arī daudz mūsu asociācijas locekļu.

 

An international conference organized by the Consultative committee for research and education in Social work in Latvian HEIs was held in the spacious “Ķīpsala” exhibition hall, Riga, May 17. The conference (held every 4th year) gathers social workers and specialists from the whole country. It summarizes previous experience and achievements, strengthens mutual contacts and cooperation. Well-known specialty leaders had their presentations, and prof. Skaidrīte Gūtmane, Rector of Latvian Christian academy, and prof. William Bell, DrHC of Latvian Christian academy (Seattle, WA - USA) shared their vision of true essence of traditions in Caritative social work and their further development. Numerous members of the Association were among participants of the Conference.

 2012

 

2012

Uzmanību! Sociālā diena Latvijā 2011. gada 27.-28. oktobrī

ATTENTION! “SOCIAL DAY IN LATVIA” IN october 27-28, 2011

 

 

27.-28. oktobrī LKrA notiks EZA (Eiropas Centrs Strādājošo Jautājumos), LBAS (Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienības) un Kristīgās Akadēmijas kopīgi rīkotais seminārs Nodarbinātības stratēģija Eiropā: Kā stratēģiju Eiropa 2020 īstenot Baltijas valstīs?” tas ir turpinājums 2010. gada 9. novembrī iesāktajam darbam. Tajā tiks aplūkotas un analizētas Eiropas Savienības politikas pamatnostādnes un darba tirgus situācija Baltijas valstīs. Seminārā piedalīsies EZA akadēmiskais vadītājs Norberts Kleins, LABS ģenerālsekretārs Pēteris Krīgers, RBSSKALS valdes priekšsēdētājs Māris Saukāns, Latvijas arodbiedrību vadītāji (LIZDA, „Enerģija” u.c.), kā arī pārstāvji no Igaunijas un Lietuvas. Ar semināra programmu varat iepazīties šeit.

 

Joint seminar of EZA (European Center for Workers’ Questions, Germany), LBAS (Latvian Free Trade Unions Association) and Latvian Christian academy “Employment strategy in Europe: Implementation of the Europe 2020 strategy in the Baltic States” will be held in October 27-28. The seminar will continue discussions started earlier in November 9, 2010. EU guidelines and labor market situation in the Baltic States will be analyzed; the seminar will be attended by ac academic director of EZA Mr. Norbert Klein, Mr. Pēteris Krīgers, Secretary General of LBAS, CEO of the building company RBSSKALS Māris Saukāns, leaders of trade unions (“LIZDA – trade union of educators; “Energy”) as well as by experts from Estonia and Lithuania.

SVEICIENS RUDENĪ!

 

Asociācijas sēde notiks 2011. gada 29. septembrī. Darba kārtībā:

 1. 2011/12. māc. gada darba plāna apspriešana,

 2. Tikšanās ar Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienības vadītājiem (saruna par nodarbinātības jautājumiem Latvijā),

 3. Jaunā Asociācijas vadītāja vēlēšanas,

 4. Dažādi.

AUTUMN GREETINGS!

 

In September 29, 2011 was meeting of the Association.

 

2011. gada 7. Augustā plkst. 17.00 tiek sasaukta LKPIA Valdes sēde.

 

 

 

Darba kārtībā 4 jautājumi:

 1. Iepriekšējā pusgada darba analīze: studējošo prakšu organizācija un kvalitāte. ERASMUS prakšu mobilitātes ziņojumi.

 2. Atsauksmes par maģistra studiju programmu „Karitatīvais sociālais darbs”, lai to varētu licencēt IZM.

 3. Darba plāns nākošajam pusgadam.

 4. Dažādi: „Kas šodien jāzina karitatīvajam sociālajam darbiniekam?” – Vizmas Luikas ziņojums par sociālās ekonomikas aktualitāti ES.

 

Kristīgā Akadēmija meklē studentu prakšu vadītājus

 

Asociācijas dalībniekus aicinām pieteikties darbā par Latvijas kristīgās Akadēmijas studentu mācību prakses vadītājiem. Lūdzam aizpildīt Anketu prakšu vadītājiem, ko esat saņēmuši savā e-pastā!

 
 

AICINĀM UZ RUMĀNIJU!

 

Lūdzam pieteikties tiem Asociācijas biedriem, kuri vēlas piedalīties braucienā uz Babes-Bolyai Universitāti Rumānijā, lai iepazītos ar Ortodoksālās teoloģijas fakultātes darbu Baznīcas sociālajā jomā. Sūtiet pieteikumus Vitai Bērzai.

 

 

Diskusija par migrāciju un LV

 

 

 

30. martā notika Asociācijas valdes locekļu tikšanās ar Latvijas arodbiedrību jauniešu grupu vadītājiem. Diskusijā piedalījās EUROMF vadītājs Bruno Mahils (Beļģija). Sarunas tēma bija, kā strādāt ar Latvijas jauniešiem draudzēs, lai viņi neiesaistītos migrācijas procesos, bet stabilizētu Latvijas valsti ar savu profesionālo darbību.

 

 

Sveiciens pavasarī!

 

Pēc sniegotās, aukstās ziemas sveiciens visiem Asociācijas biedriem pavasarī!

Kārtējā mūsu valdes sēde notiks 2011. gada 29. martā plkst. 17.00. darba kārtībā:

 

1.    LKrA studenti informēs par ERASMUS Intensīvo Programmu,

2.    Teorētiska lekcija par karitatīvo sociālo darbu (kā vadīt gadījumu, izmantojot IT metodi),

3.    Dažādi svarīgi Asociācijas darba jautājumi,

4.    Revīzijas ziņojums.

 

 

 2011

 

2011

UZMANĪBU! SOCIĀLĀ DIENA AKADĒMIJĀ!

ATTENTION! SOCIAL WEEK AT THE ACADEMY! 

 

 

9. novembrī Latvijas Kristīgajā Akadēmijā notiks EZA (Eiropas Centrs Strādājošo Jautājumos), LKrA, LSDIC un LABS kopīgi rīkots seminārs „Eiropas darba tirgus stratēģija: Lokālā dimensija" (skat. Programmu). Seminārs ir turpinājums š.g. jūnijā notikušajam semināram, kurā tika aplūkota vietējā situācija darba tirgū. Seminārs svarīgs, lai varētu izanalizēt jauno Valdības Deklarāciju.

Šoreiz seminārā piedalīsies bij. Eiropas komisārs Barto Pronks un LBAS ģenerālsekretārs P. Krīgers, kā arī pārstāvji no Lietuvas, Igaunijas un Čehijas.

 

Aicinām pieteikties uz sociālo dienu Akadēmijā 9. novembrī! Tālrunis 29 266 532.

 

Joint seminar in cooperation with EZA (“European Center for Workers’ Questions”, Germany), Latvian Christian academy, Latvian Center for Education in Social Dialogue and Latvian free Trade Unions Association will be held in November 9, in facilities of Latvian Christian academy. The theme: “Strategy of European labor market: Local dimension” (Program attached, click on the blue link in Latvian version, left column).

The seminar continues the theme of a seminar in June earlier this year where situation in the labor market was analyzed. The seminar has value for subsequent analysis of the new Declaration of the Latvian Government.

The seminar will be attended by former Eurocommissar Mr. Barto Pronk (Flanders) and Secretary general of Latvian Free Trade Unions Ass. Mr. Pēteris Krīgers, as well as representatives from Lithuania, Estonia and Czech Republic.

Welcome to the Social week seminar in November 9! Phone: 29 266 532.

 

LKRA STUDĒJOŠIE TIEKAS AR POTENCIĀLAJIEM DARBA DEVĒJIEM


Ikgadējā LKrA studējošo un potenciālo darba devēju tikšanās notika 2010. gada 17. maijā. Bija ieradušies pārstāvji no Rīgas Domes Klientu apkalpošanas nodaļas, no Jūrmalas pils. pašvaldības iestādes „Sprīdītis”, LPB sv. Nikolaja Rīgas Kristīgās bērnu patversmes, Rīgas Sociālās aprūpes centra „Mežciems” u.c. pašvaldības un sociālo dienestu iestādēm. Darba devēji pastāstīja par darba iespējām, samaksas kārtību, atbildēja uz studentu jautājumiem.
Asociācijas vadītāja pastāstīja par ERASMUS prakses mobilitātes iespējām un demonstrēja „labo veiksmes stāstu” paraugus.

 

STUDENTS OF LChrA MEET POTENTIAL EMPLOYERS.

 

Annual meeting between LChrA students and potential employers was held in May 17, 2010. Representatives from Client services dept., Riga City municipality, from Jurmala city self-government inst. “Sprīdītis”, from Christian orphanage of St. Nicolaus, Latvian Orthodox Church, from Riga city Social care center “Mežciems” and from various social care centers of local self-governments. Employers told about work opportunities, wages perspectives, answered questions.

The head of the Association told about ERASMUS mobility potentialities and demonstrated best examples of “success stories”.

KĀRTĒJĀ ASOCIĀCIJAS DARBA SANĀKSME - 2010. gada 21. martā.

THE RUNNING MEETING OF THE ASSOCIATION – March 21, 2010.

 

 

Studējošie sociālajā jomā: kā nodrošināt labākas prakses iespējas, sadarbojoties ar Eiropas Komisijas Kristīgo demokrātu piedāvātajām iespējām, Francijas un Vācijas kopīgās organizācijas  "Initiative of Cristians for Europe" un "Semaines de Sociales France" Bernarda Šenevēza ziņojums. ERASMUS mobilitātes studenti sociālā darba jomā ziņo par prakses kvalitāti ārzemēs Somijā un Igaunijā.

 

Social subjects’ students reflect their hot topics: How to guarantee better field works in cooperation with opportunities offered by EC Christian democrats. Listening report by Mr. Bernard Schenewez, President of the joint German and French organizations "Initiatives of Christians for Europe" and "Semaines de Sociales France". ERASMUS mobility students reported on field work quality in Finland and Estonia.

 2010

 

2010

Asociācijas darba kārtība 2010./11. gadam (saskaņā ar plānu)

 • ERASMUS prakšu mobilitātes  - ziņo L. Jēgere.

 • ERASMUS „veiksmes stāsti” – ziņo studējošie no Latvijas Kristīgās Akadēmijas

 • „Spēka perspektīva” darbā ar marginālajāmsociālajām grupām Latvijā – ziņo V. Beinaroviča.

Work schedule of the Association for Year 2010/11

 • ERASMUS field work mobility - report by L. Jēgere.

 • ERASMUS „success stories” – reports by students from Latvian Christian academy.

 • „Power perspective” in work with marginalized groups in Latvia – ziņo V. Beinaroviča.

ERASMUS INTENSĪVĀS PROGRAMMAS

ZINĀTNISKO RAKSTU PREZENTĀCIJA

PRESENTATION OF ERASMUS

INTENSIVE PROGRAM PROCEEDINGS

 

 

2009. gada 8. decembrī Latvijas Kristīgās Akadēmijas telpās tika prezentēti Zinātniskie Raksti, kas tapuši ERASMUS intensīvās programmas rezultātā. Prezentācijā ievadvārdus teica LKrA rektore Dr. Skaidrīte Gūtmane, piedalījās APA Akadēmisko Programmu Aģentūras augstākās izglītības programmu nodaļas vad. Dz.Prikule, APA programmas vadītāja A.Jakoviča, kā arī rakstu autori J.N.Vējš, A.Berdņikovs, I.Hiršs-Iršs u.c.

Proceedings resulting from execution of ERASMUS intensive program were presented in facilities of Latvian Christian academy, December 8, 2009. Proceedings were presented by rector of the Academy prof. Skaidrīte Gūtmane, the ceremony was attended by Mrs. Dz.Prikule, the head of the State Agency of Academic Programs, the program director Mrs. A.Jakoviča, authors – prof. J.N.Vējš, Dr. A.Berdņikovs, I.Hiršs-Iršs and others.

 

 

 

LR Saeimas deputātei, Sociālo lietu komisijas vadītājai Aijai Barčai – Latvijas Kristīgās akadēmijas Goda doktora grāds! To piešķīra LKrA Senāts 2008. gada 3. decembrī.

 

Chairwoman of Social and Employment Matters Committee Mrs. Aija Barča was awarded with honorary title Doctor Honoris Causa of Latvian Christian academy! The title was conferred by the Senate of Latvian Christian academy in December 3, 2008.

ERASMUS "VEIKSMES STĀSTS" LKRA

 

2009. gada 6. oktobrī Asociācija pulcēja ERASMUS apmaiņas programmā bijušos studentus, lai dalītos ar t.s. veiksmes stāstiem dažādu valstu augstskolās. ERASMUS apmaiņas programmu studijas īsteno „tiltu” starp dažādām universitātēm, satuvina dažādu tautību cilvēkus, īsteno sektorāli eiropeiski vienotu domāšanu. Pasākumu noslēdza slaidšovs un kopības brīdis pie kafijas tases. Pasākumā piedalījās LKrA ERASMUS konkursa komisijas pasniedzēji.

 

ERASMUS "SUCCESS STORY" AT LChrA

 

Association invited all ERASMUS students’ exchange participants to share their “success stories” in various universities across Europe, in October 6, 2009. ERASMUS exchange programs build bridges between universities, get together people from different ethnic and cultural backgrounds, works for common European thinking.

Discussion ended with a slide-show by the coffee. ERASMUS call of proposals committee members from Latvian Christian academy attended the discussion.

 

LR SAEIMA pieņēmusi grozījumus

sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā.

 

2009. gada 7. maijā LR Saeimā ar 84 balsīm "par" tika pieņemti Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kas paver pozitīvas iespējas karitatīvā sociālā darba profesionālajai attīstībai Latvijā. Par pozitīvo balsojumu sakām paldies visiem deputātiem, kuri to atbalstīja, bet jo sevišķi - Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai, tās vadītājai Aijai Barčas kundzei. Komisijas atbalstītā redakcija šajā sakarībā Grozījumos skan šādi: "Karitatīvais sociālais darbs - sociālajam darbam analogs darbs, kura mērķis ir palīdzēt personām, ģimenēm, grupām vai sabiedrībai kopumā atgūt spēju sociāli un garīgi funkcionēt" (papildinājums pie 1. panta). Jaunā redakcijā izteikts arī Likuma 45. pants, kurā tagad teikts: "Sociālā darbinieka un karitatīvā sociālā darbinieka .. (1) .. darbība vērsta uz to, lai panāktu un veicinātu indivīda sociālo problēmu praktisku risinājumu un viņa dzīves kvalitātes uzlabošanos, iekļaušanos sabiedrībā, spēju palīdzēt pašam sev. ..."

 

Latvian Parliament has approved changes

in the Law of social services and social care.

 

Changes in the Law of Social services and social care giving way to further development of the Caritative social work profession were approved with 84 positive votes in May 7, 2009. We thank all deputies supporting it, especially Chairwoman of the Social and employment matters committee Mrs. Aija Barča. The cut from the Law states the following: “Caritative social work is analogous to social work with the goal to offer help to individual persons, families, groups and society in general to regain skills of social and spiritual functioning” (addition to pp.1). Also new version of the pp. 45 was approved, which goes: “Activity of both Caritative social worker and Social worker … is aimed at affective practical solution of social problems of the individual and raising of the quality of life, inclusion in society and ability to help the self.”

Darba grupas sanāksme par Grozījumiem

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā.

Kontaktpersona Skaidrīte Gūtmane, rektore@kra.lv

Sanāksme paredzēta 2009. gada 10. februārī, Latvijas Kristīgās akadēmijas 11. auditorijā.

Tiks apspriesti iesūtītie priekšlikumi.

 

Work group meeting on the theme of Changes

in the Law of Social services and social care.

 

Contact person: prof. Skaidrīte Gūtmane, rektore@kra.lv

Meeting scheduled in February 10, 2009, in Latvian Christian academy, class 11.

All handed-in proposals will be discussed.

 

 2009

 

2009

 

ERASMUS mobilitāte.

 

Studējošo prakšu organizācija iespējama šādās institūcijās:

Somijā: DIACONIA POLYTECHNIC prakses piecās institūcijās.

Mērķis: veicināt studējošo personisko un profesionālo attīstību; Eiropas darba tirgū atbilstošu konkurētspēju; palielināt kapacitāti un funkcionēšanas prasmi multikulturālā vidē; apgūt profesijas ētiskās vērtības.

Galvenais virziens: sociālais karitatīvais darbs, diakonija. Iespējamas prakses slimnīcās un veco ļaužu aprūpes namos.

 

Stipendiju koordinatore un nepieciešamo mobilitātes dokumentu lietvede: Līva Kalna-Vaidere,

tālr. +358-201606220.

 

ERASMUS mobility.

 

Practical field work organization is possible in the following institutions: DIACONIA POLYTECHNIC, Finland; five institutions.

 

Goal: promotion of both personal and professional growth, raise of competitiveness in the European labor market, raise of capacity and functioning skills in multicultural environment, acquisition of ethical values of the profession.

 

Main direction: Caritative social work and Diaconia. Field work in hospitals and elderly homes available.

 

Coordinator of stipends and necessary documents secretary: Līva Kalna-Vaidere,

phone +358-201606220.

Studenti dodas uz ERASMUS starptautikās prakses vietām.

 

Augusta vidū Akadēmijas studenti tika iepazīstināti ar dažādām prakses iespējām citās ES dalībvalstīs. Par to vaicājām studentēm.

 Zane Laimiņa: Es izvēlējos Igauniju, un divu apstākļu dēļ. Tartu Universitātei ir senas saites ar Latviju, turklāt Igaunija ir ES valsts tikpat ilgi kā Latvija, tomēr ekonomiskā un sociālā situācija tur ir labāka.

 

 

 

 Anita Saka: Izvēlējos Atēnu Universitāti, galvenokārt savas pareizticības dēļ, un es vēlos pilnībā apgūt grieķu valodu. Man šķiet, ka Grieķija ir ekonomiskā un arī garīgā ziņā ir stabila valsts! Esmu pārliecināta, ka šis posms manās studijās būs ļoti nozīmīgs un profesionālajai izaugsmei vērtīgs.

Students leaving for ERASMUS international field work.

 

In mid-August students of the Academy were introduced to various field work placements in other EU countries. We asked about impressions:

Zane Laimiņa: I chose Estonia for two reasons. University of Tartu has age-old ties with Latvia, and also Estonia reminds Latvia in many ways, although both economical and social situation there is better.

 

 

 

 

 Anita Saka: I preferred University of Athens, mainly because I am Orthodox, and would like to master Greek. It seems to me that Greece is pretty stable in both economy and spiritually! I am sure that this period of my studies will turn out as very important and valuable for further professional growth.

 2008

 

2008

Asociācijas un Latvijas Kristīgās akadēmijas kopīgā darba rezultātā profesija karitatīvais sociālais darbinieks ir ieguvusi likumdošanā atzītas profesijas spēku saskaņā ar Grozījumiem LR Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, sākot ar 2008. gada 1. janvāri. Pamatojums: 2007. gada 20. decembrī LR Saeimas izdarītie Grozījumi Sociālo pakalpojumu un palīdzības likumā. Par to liels paldies LR Saeimas Sociālo lietu komisijai, visiem deputātiem, kuri balsoja „par”, sevišķi Komisijas vadītājai deputātei Aijai Barčai.

 

Due to successful cooperation between the Association and Latvian Christian academy a new profession in Latvia “Caritative social worker” has been legally recognized from January 1, 2008, as it is stated in the Amendments to the Law of Social services and Social care. Grounds: changes by Latvian Parliament in the Law of Social services and Social care in December 20, 2007. We thank Social and Employment Matters Committee and its Chairwoman Mrs. Aija Barča, and all deputees who voted positive.

 2007

 

2007

 

 

 

Kristīgās Profesionālās izglītības asociācijas Psiholoģijas sekcija ir uzaicinājusi uz Latviju psiholoģi Dr. Kristīnu Bardillu no Šveices, kura ir prezentējusi kristīgās psiholoģijas mācību kursa programmu un šobrīd vada kristīgās padomdošanas un konsultāciju centru Rīgā.

Section of psychology invited Swiss psychologist Dr. Christina Bardill to present her unique study course in Christian psychology. Now she is holding a Chair of Christian counseling and consulting in Riga

 

 

 

sociācijā vairākus gadus (2001 – 2005) darbojās kristīgais psihologs Dr.Volfgangs Vāgners no Vācijas, sagatavojot profesionālas kompetences seminārus kristīgajā padomdošanā.

German Christian psychologist Wolfgang Wagner (2001 – 2005) worked several years  on commission of the Association in Riga leading seminars for professional competence in Christian counseling

Baznīcas sociālās mācības pamatprincipi. Lekciju cikls:

 • Baznīca un nācija,

 • Baznīca un valsts,

 • Kristīgā ētika un laicīgā tiesiskā kārtība,

 • Kapelāna darbs,

 • Sociālās aprūpes darbs,

 • Personības un tautas veselība,

 • Bioētikas problemātika.

Course of lectures on Basic principles

of Social teaching of the Christian Church:

 • Church and Nation,

 • Church and State,

 • Christian ethics and secular system of justice,

 • Ministry of Chaplaincy,

 • Social care and assistance,

 • Health of personality and health of nation,

 • Problems of bioethics.

 

 

 

 

Tālākizglītības kursi: kontaktpersona Dace Dolace, e-pasts: kursi@kra.lv

Courses for further education: contact person Dace Dolace, you can e-mail her: kursi@kra.lv