Par mums

Darbība

 

LV

Reģ. apl. nr. 40003563002, adrese: Vienības prospekts 23, Jūrmala, Latvija, LV 2010

 

Association of Christian Professional Education

About

Activity

Project SURPRISE

 

EN

INOVATĪVA PIEEJA SENĀM TRADICIJĀM PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS JOMĀ

EIROPAS NODROŠINĀJUMS STUDĒJOŠO KVALITATĪVAI PIEREDZEI UN PIEREDZES APMAIŅAI

KAS TAS IR – KARITATĪVĀ KOHĒZIJA?

 

 

Asociācija ir nevalstiska organizācija, dibināta 2001. gada 26. septembrī. Atklāšanas sanāksme notika 2001. gada 26. oktobrī.

 

Asociācijas dibināšanas iniciatori ir Latvijas Kristīgās akadēmijas absolventi, kuri savā profesionālajā darbībā ir sajutuši nepieciešamību pēc savstarpēji koordinēta sadarbības tīkla, lai veicinātu karitatīvā sociālā darba un citu palīdzošo profesiju attīstību un profesionālās izglītības attīstību valstī.

 

Association is a Non-Governmental organization, established in September 26, 2001. The opening session was held in October 26, 2001.

 

Initiators of the Association: graduates of Latvian Christian academy who experienced the need for coordinated cooperation network around the country in their professional field.

Asociācijas darbības mērķi:

 • attīstīt un stabilizēt augstu profesionālās izglītības kvalitāti, balstītu kristīgajā kultūrā, kas palīdzošajās profesijās nodrošina augsti kvalificētu pieeju cilvēkam un sociālajiem procesiem,

 • sadarboties ar ERASMUS mobilitātes programmu,

 • veidot profesionālās vides atbalsta platformu augstākās izglītības darbam, nodrošinot mācību prakses un pētniecību,

 • īstenot bezmaksas tālākizglītību, lai attīstu profesionālās kompetences saskaņā ar nozares inovācijām, aktuālākajiem pētījumiem un Eiropas Savienības vadlīnijām,

 • īstenot starpdisciplināro un starpinstitucionālo sadarbību,

 • kļūt par zināšanu, kompetences un pētniecības centru institūcijām un politikas veidotājiem pašvaldību, reģiona, valsts un Eiropas Savienības līmenī.

The goals of the Association:

 • to promote professional education based on Christian values ensuring

 • highly qualified approach to human and social processes in the helping professions,

 • to cooperate with the ERASMUS mobility programmes,

 • to create practice-based platform for professional higher education, providing training and research,

 • to implement free further education in order to develop the professional competence in accordance with the latest research, innovation, and the European Union guidelines,

 • to implement interdisciplinary and interinstitutional cooperation,

 • to become a centre of research, knowledge, and competences for the institutions and policy makers at the local, regional, national and European Union level.

Konkrētie darbības virzieni:

 • Bezmaksas pieaugušo izglītība un apmācība. Asociācija apvieno pieaugušo izglītības speciālistus un organizācijas visās jomās Latvijā un Eiropā;

 • Līdzdalība ERASMUS mobilitātes aktivitātēs:

- ERASMUS mācībspēku un studējošo mobilitāte,

- ERASMUS profesionālo prakšu mobilitāte,

- ERASMUS studentu mobilitātes konsultēšana un profesionālā kuratora pakalpojumu nodrošināšana,

- ERASMUS studentu pieredzes apmaiņas programmās, pieredzes un zināšanu apmaiņa ar Latvijas sociālā darba speciālistiem;

 • Karitatīvais sociālais darbs – labās pieredzes apmaiņa; profesijas attīstība;

 • Sociālais darbs – labās pieredzes apmaiņa; profesijas attīstība;

 • Kristīgā psiholoģija un antropoloģija - labās pieredzes apmaiņa; nozares attīstība;

 • Kapelānu dienesti - labās pieredzes apmaiņa; nozares attīstība;

 • Paliatīvā aprūpe - labās pieredzes apmaiņa; nozares attīstība;

 • Supervīzija - labās pieredzes apmaiņa; profesijas attīstība;

 • Eiropas Savienības un Eiropas sociālās agendas studijas, saskaņojot ar augstskolām un institūcijām, kurās strādā asociācijas biedri, un konsultējoties ar Eiropas Centru strādājošo jautājumos (EZA);

 • Sociālā un karitatīvā kohēzija, inovatīva Eiropas stratēģija;

 • Sociālais dialogs ;

 • Sociālā uzņēmējdarbība kā sociālā darba forma, labās pieredzes apmaiņa; nozares attīstība;

 • Izglītības un komunikācijas platforma starp augstskolu pētniecisko darbību, palīdzošo profesiju pārstāvjiem, institūcijām un politikas veidotājiem.

Practical directions:

 • Free adult learning and education. The Association unites adult learning and education specialists and institutions from all areas of Latvia and Europe;

 • Participation in the activities of ERASMUS mobility:

- ERASMUS mobility for teachers and students,

- ERASMUS mobility for professional field-work,

- Consulting ERASMUS mobility for students and providing professional curator services,

- Promoting exchange of experience between ERASMUS students and Social work specialists in Latvia;

 • Caritative social work – sharing the best experience; development of the profession;

 • Social work – sharing the best experience; development of the profession;

 • Christian psychology and anthropology – exchange of the right experience; development of the sector;

 • Chaplain services - exchange of the right experience; development of the sector;

 • Palliative care - exchange of the best experience; development of the sector;

 • Supervision - sharing the best experience; development of the profession;

 • Studies of the European Union and Social Agenda of the Europe (in coordination with the universities and institutions of the members of the Association);

 • Social and caritative cohesion – innovative European strategy; consulted by EZA (European Center for Workers’ Questions), EUROFEDOP – European Federation for Social Services, EUROMF – European Middle Field Organization;

 • Social dialogue;

 • Social entrepreneurship as a form of social work; exchange of the best experience; development of the sector;

 • Education and communication platform between the practitioners, universities, research institutions and policy makers.

Asociācijā ir sekojošas brīvprātīgā darba sekcijas:

 • Karitatīvais sociālais darbs (vad. A.Āriņa),

 • Karitatīvais sociālais darbs ar ģimenēm un bēŗniem (L.Liepiņa),

 • Supervīzija (vad. M.Priedīte),

 • Paliatīvā aprūpe,

 • KSD un kapelānu dienesti (vad. L.Vissere),

 • ERASMUS mobilitāte (vad. V.Dolacis),

 • Sociālā uzņēmējdarbība (vad. J.Osis),

 • Eiropas studijas un Eiropas Savienības iniciatīvas (I.Indāns).

Sections of the Association:

 • Caritative social work (A.Āriņa),

 • Caritative social work with families (L.Liepiņa),

 • Supervision (M.Priedīte),

 • Palliative care,

 • Caritative social work and chaplaincy (L.Vissere),

 • ERASMUS mobility support (V.Dolacis),

 • Social entrepreneurship (J.Osis),

 • Studies of the European Union and social iniciatives of the European Union (I.Indāns).

Asociācijas paveiktais:

 • Tā ir aktualizējusi karitatīvā sociālā darbinieka līdzvērtību sociālajam darbiniekam LR likumdošanā,

 • Ir iesniegusi priekšlikumus LR Profesiju klasifikatora papildināšanai,

 • Sadarbībā ar Latvijas Kristīgās akadēmiju u.c. augstskolām organizē ERASMUS prakšu mobilitāti,

 • Ir ņēmusi aktīvu dalību kapelāna dienestu izveidē slimnīcās,

 • Veicinājusi kvalificētu profesionāļu darbu cietumu kapelānu sistēmā,

 • Ir izstrādājusi profesionālās darbības standartu karitatīvā sociālā darba profesionālajā jomā,

 • Piedalījusies supervizora profesionālā standarta izstrādē.

What has been accomplished:

 • Association initiated legislation and equality of Caritative social work along traditional Social work in Latvia,

 • Association has applied for upgrades in the Professional classificatory of Latvia,

 • Organizes ERASMUS field-work mobility in cooperation with Latvian Christian academy and other universities,

 • Has taken active part in organizing Chaplain ministry in hospitals,

 • Promoting prison chaplaincy,

 • Has elaborated volume of standard requirements for professional Caritative social work,

 • Has participated in the working out of the vocational standard for supervisor.

Asociācijas sadarbības partneri

 • EZA – (Eiropas Centrs strādājošo jautājumos, Vācija) ir starptautisks izglītības centrs sociālā dialoga jautājumos, sniedz vērtīgu palīdzību, kā organizēt ERASMUS mobilitāti studējošajiem sociālās politikas un sociālā darba jomā. Pateicoties sadarbībai ar EZA, Asociācija ir varējusi noorganizēt ERASMUS prakses mobilitātes iespējas vairākās Eiropas valstīs,

 • DIAK – Somijas Diakonālās izglītības tīkls ar 7 augstskolām,

 • EURODIACONIA – tīklorganizācijas Diakonijas un sociālās aprūpes organizēšanai Eiropā),

 • EURFEDOP – Eiropas federācija sabiedrisko pakalpojumu sfērā strādājošajiem (Nīderlande),

 • EUROMF – Eiropas vidusslāņa organizācija (Beļģija),

 • Lietuvas Darba federācija,

 • Budapeštas Universitāte: Garīgās veselības institūts,

 • Lūvenas Sociālā darba augstskola (Nīderlande),

 • Klaipēdas universitātes Sociālā darba katedra,

 • Mullsjo tautas augstskola (Zviedrija),

 • Asociācija “Ģimene”,

 • Latvijas brīvo arodbiedrību savienība,

 • Latvijas sociālā dialoga izglītības centrs,

 • Sociālo darbinieku biedrība,

 • Latvijas Kristīgo skolotāju asociācija.

Partners of the Association:

 • EZA (European Center for Workers’ Questions, Germany) is a research and educational center networking representatives from all EU countries. EZA offered good support in organizing ERASMUS mobility for students in social policy and social dialogue in several European countries,

 • DIAK – network of seven universities providing diaconal (Caritative social work) education,

 • EURODIACONIA – network for organizations providing diaconal and social services in Europe,

 • EUROFEDOP – European Federation for Social Services (The Netherlands),

 • EUROMF – European Middle Field Organization (Flanders),

 • Lithuanian Labor Federation,

 • Institute for Mental Health, Budapest University,

 • Leuven University of Social work (The Netherlands),

 • Klaipeda University,

 • Mullsjo Folk High School (Sweden),

 • Association “Family”,

 • Free Trade Union Confederation of Latvia,

 • The Social Dialogue Education Center of Latvia,

 • Social Workers’ Society,

 • Association of Christian teachers.

Kontakti

 

Brīvprātīgā asociācijas vadītāja: Gita Vožņaka (līdz 2009. gadam), Aina Vēre-Semakina (no 2010. gada), Ligita Pranka (no 2018. gada)

 Asociācijas vadītājas vietniece: karitatīvā sociālā darbiniece Mag. Theol. Maija Kalniņa

 Valdes priekšsēdētāja: Beāta Soloveja

 

Mājas lapa: http://www.rokas.lv

e-pasts: kursi@kra.lv 

Adrese: Zīļu iela 19, Mārupe, LV-2176

 

Contacts

 

Chairwoman of the Association: Gita Vožņaka (2001-2009), Aina Vēre-Semakina (from 2010), Ligita Pranka (from 2018)

 Vice-chairwoman: Caritative social worker Mag. Theol. Maija Kalniņa

 Chairwoman of the Board: Beāta Soloveja

 

Web: http://www.rokas.lv

E-mail: kursi@kra.lv

Address: Zīļu iela 19, Mārupe, LV-2167, LATVIA

 

   

EIROPAS INICIATĪVAS DOD LABAS IESPĒJAS DZIĻĀKAI PROFESIONĀLAJAI IZAUGSMEI